Algemene voorwaarden - Webbreezer Soluti...

Goede afspraken maken goede vrienden

Artikel 1 – Geldigheid

Door enkel het verstrekken van een order aanvaardt de opdrachtgever alle hierna volgende voorwaarden. Al onze overeenkomsten worden afgesloten onder toepassing van de hiernavolgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn ons niet tegenstelbaar. Afwijkingen op onze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen. Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, e.d. welke door Webbreezer Solutions worden verstrekt in catalogi of anderszins zijn voor ons niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht de goederen te weigeren, betalingen achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Toezending van catalogi en/of prijslijsten verplicht ons niet tot levering en blijven ons eigendom.

Artikel 2 – Levering en leveringstermijnen

Voor elke bestelling waarvan het bedrag kleiner is dan € 370,00 inclusief BTW behoudt Webbreezer Solutions zich het recht om € 25,00 plus BTW administratiekosten aan te rekenen. Alle bestellingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. De levertijden worden ten titel van inlichting gegeven en brengen geenszins onze verantwoordelijkheid in het gedrang. Er is uitdrukkelijk bepaald dat de goederen onze eigendom blijven tot de volledige betaling van de factuur door de ontvanger van de goederen. De koper verbindt zich ertoe de goederen in goede staat te behouden tot hun volledige betaling. Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor transportschade.

Artikel 3 – Duur van de overeenkomst

Met uitzondering van de éénmalige opdrachten zoals de ontwikkeling van websites en de verkoop van hardware of software worden alle diensten geleverd voor een periode van 12 maanden, beginnend op de aanvangsdatum van het abonnement. Deze periode zal stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een minimumopzegtermijn van 2 maanden. Dit alles uitgezonderd de bijzondere gevallen gestipuleerd in artikel 4, 7 en 8.

Artikel 4 – Wijzigingen voorwaarden

Webbreezer Solutions heeft het recht de leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten toepasbaar te verklaren. Indien een bestelling niet in éénmaal kan geleverd worden, wordt het resterende deel in afwachting geplaatst. De levering van de ontbrekende stukken zal dan zo spoedig als mogelijk gebeuren of met de volgende bestelling. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 kalenderdagen na kennisgeving of op een datum die in de kennisgeving is vermeld. Indien een klant een aanvulling of wijziging niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dergelijke opzegging heeft onmiddellijke ingang.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen, tenzij schriftelijk anders werd bepaald.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden geen wissels aanvaard.

De koper die in gebreke blijft zijn factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe een schadevergoeding te betalen aan de leverancier, of zijn wettelijke opvolgers, gelijk aan 15% van het bedrag van de factuur, met minimum € 50,00 verhoging op het hoofdbedrag, evenals interesten aan 1% per maand en de eventuele gerechtskosten; en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Niet tijdige betaling kan tevens leiden tot onderbreking van de diensten totdat betaling voor deze diensten ten volle geschied is.

Voor de aanvang van de uitvoering van de bestelling dient een voorschot van 10% van het totaalbedrag (inclusief BTW), met een minimum van € 250,00 exclusief BTW, te worden betaald; tenzij schriftelijk anders is bepaald en overeengekomen.

Voor wat betreft de levering van diensten is dit voorschot niet terugvorderbaar door de klant.

Met betrekking tot materiële leveringen is het voorschot terugvorderbaar door de klant in die mate dat het voorschot de waarde van de reeds geleverde goederen overstijgt.

Artikel 6 – Klachten

Klachten m.b.t. tot de factuur zijn enkel ontvankelijk indien zij ons schriftelijk bereiken binnen de 14 dagen na verzendingsdatum. Klachten geven de koper geen recht zijn betalingen uit te stellen, noch de modaliteiten te wijzigen.

Artikel 7 – Wanprestatie van de klant

Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt is Webbreezer Solutions gerechtigd om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Webbreezer Solutions kan de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.

Artikel 8 – Gebruik serverruimte

De klant verbindt er zich toe zich te gedragen als een goed internetgebruiker en inzonderheid de hierna volgende reglementen na te leven.

De klant mag de webruimte gebruiken voor commerciële of niet-commerciële informatie, doch deze mag niet van enige aanstootgevende, racistische, pornografische of illegale aard zijn.

Het is tevens niet toegelaten de e-mail-accounts te gebruiken voor verzending van enige vorm van ongevraagde e-mail-berichten (beter bekend als spam en junkmail).

Het is de klant niet toegelaten hyperlinks plaatsen naar websites waar dergelijke rechten, bepalingen en normen worden geschonden.

Overtreders van bovenstaande beperkingen zullen tijdelijk en zonder voorafgaande verwittiging verwijderd worden van de server. Zij zullen in de mogelijkheid gesteld worden hun site te regulariseren binnen een bepaald tijdsbestek.

De verplichting tot betaling blijft bestaan tijdens de buitengebruikstelling.

Een tweede overtreding resulteert in een onmiddellijke en definitieve verwijdering zonder voorafgaande verwittiging en zonder recht op teruggave van enige betalingen.

Klanten die betrapt worden op illegale handelingen zoals het inbreken in remote systemen, creditcard fraude, aanbieden van piraterij e.d. worden zonder voorafgaande verwittiging verwijderd zonder recht op teruggave van enige betalingen.

Webbreezer Solutions heeft het recht om het gebruik dat door de klant gemaakt wordt van de gehuurde ruimte te controleren.

Webbreezer Solutions heeft echter geenszins een vergewissingsplicht.

De klant zal Webbreezer Solutions dan ook vrijwaren voor welkdanige vordering van derden omwille van bovenstaande en andere inbreuken. Hij geeft de garantie dat zijn activiteiten, het gebruikte materiaal of het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld op de gehuurde ruimte niet onwettig zijn en de rechten van derden niet schenden. De klant zal Webbreezer Solutions dan ook vrijwaren voor welkdanige vordering van derden omwille van bovenstaande inbreuken. De vrijwaringsplicht heeft betrekking op iedere vordering van derden met betrekking tot het gebruik van de gehuurde ruimte of met betrekking tot de activiteiten die de klant met hulp van de gehuurde ruimte ondernam.

Artikel 9 – Webbreezer Control Panel

Het gebruik van het Webbreezer Control Panel wordt de klant – voor zover dit van toepassing is op uw overeenkomst – door Webbreezer Solutions toegestaan voor de duur van de overeenkomst en voor zover de klant deze algemene voorwaarden niet schendt. De gebruikerslicentie wordt beëindigd bij het einde van de overeenkomst. De klant heeft noch tijdens de overeenkomst, noch na het beëindigen van de overeenkomst recht op een kopij in welke vorm dan ook van het Webbreezer Control Panel of onderdelen ervan. Het Webbreezer Control Panel blijft ten allen tijde de volle eigendom van Webbreezer Solutions.

Artikel 10 – Beperkingen van de aansprakelijkheid van Webbreezer Solutions

Alleen indien de dienstverlening ingevolge een fout van Webbreezer Solutions onderbroken wordt, zal de klant van ons een schadevergoeding kunnen vorderen. Deze vergoeding is beperkt tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van deze onderbreking. Webbreezer Solutions zal niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of indirecte schade van deze onderbreking in de dienstverlening, en moet bijvoorbeeld niet instaan voor het verlies van reële of verwachte inkomsten of winsten, verlies van gegevens, verlies van klanten of goodwill.

Artikel 11 – Onderverhuring webruimte

De huurder van de webruimte mag deze niet onderverhuren tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Evidenter dient de onderverhuring steeds onder dezelfde voorwaarden te gebeuren als bepaald in onderhavig contract, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Artikel 12 – Aanpassingen technische kenmerken en onderhoudswerken

Webbreezer Solutions heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, de technische kenmerken van het computersysteem en de nodige onderhoudswerken aan het systeem uit te voeren. Dit kan resulteren in een tijdelijke vertraging of onderbreking van het systeem. Webbreezer Solutions verbindt er zich evenwel toe dit tot het redelijk minimum te beperken en de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden.

Artikel 13 – Bevoegde rechtbanken

Betwistingen naar aanleiding van onderhavig contract vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brugge. Op onderhavig contract is het Belgisch recht van toepassing.

LoadingRetrieving latest tweet...